Vårt hållbarhetsarbete

Vår verksamhet bygger på användningen av förnyelsebara råvaror och effektiv resursanvändning av våra nordiska skogar. Därför skapar vi produkter med väl utvalda råvaror och med minsta möjliga påverkan på vår miljö.

Hållbarhet är en av byggbranschens viktigaste frågor och ett av Forestias högst prioriterade fokusområden. Utöver våra ekonomiska målsättningar behöver vi vara medvetna om vår påverkan på både samhället och miljön. För oss på Forestia är det viktigt att vara hållbara.

Ta en rundtur i vår fabrik där våra spånskivor tillverkas

FNs hållbarhetsmål

FNs initiativ agenda-2030 har satt upp 17 globala hållbarhetsmål för en hållbar utveckling. I vårt arbete med vår hållbarhetsstrategi har vi valt att prioritera och jobba aktivt med följande åtta av FN’s hållbarhetsmål:

De 8 hållbarhetsmålen som Forestia valt att fokusera på

Kollagring

Växande skogar tar upp koldioxid från atmosfären genom fotosyntesen. Inom ett hållbart skogsbruk avverkas träråvaran och nya träd planteras vilket ger ny grund för ytterligare kolbindning. Träet som används i våra produkter binder betydande mängder kol. Vi värdesätter ett ansvarsfullt användande av träråvaran och därför skapar vi produkter med en lång livslängd. Att använda träfiber för att skapa hållbara produkter är ett viktigt bidrag till att öka kollagringen i skogar och träbaserade produkter. Vid en produktion upp till en kapacitet på 300 000 m3 motsvarar kollagringen 246 000 ton CO2-ekv.

Certifierad träråvara

Vi använder trä för att producera våra skivor för golv, väggar och tak. Träråvaran som används är till största del biprodukter från sågverken. Vi köper våra råvaror från hållbara leverantörer och merparten är certifierad enligt PEFC, en spårbarhets-certifiering som ger en oberoende tredjepartskontroll av att virket kommer från ett hållbart skogsbruk. Där alla led av producenter och återförsäljare behöver vara spårbarhetscertifierade. Om en del inte är certifierad, är spårbarhetskedjan bruten och produkten kan inte säljas som PEFC-certifierad.

Framtida möjligheter – Återvunnet trä & återanvändning av träavfall

Den norska skog- och tränäringen bidrar idag till viktiga arbetsplatser. Samtidigt som vi tillverkar byggmaterial som lagrar betydande mängder kol, och som håller kolet lagrat under hela byggnadens livslängd.

Årligen skickas cirka 1 miljon ton rivningsvirke till norska avfallsplatser. Detta motsvarar cirka 2 miljoner m³ trävirke, som i sin tur motsvarar 15 % av den norska avverkningen från skogen. Detta är en viktig resurs som kan återanvändas till nya byggmaterial.

Utvecklingsprojekt

Under de senaste åren har Forestia drivit ett utvecklingsprojekt där vi genom att investera i ny reningsteknik kan använda rivningsvirke som insatsfaktor för vår spånskiveproduktion. Detta skulle kräva en stor investering på cirka 250 miljoner norska kronor.

Då projektet är avhängt av visst offentligt stöd för att kunna ge en lönsamhet i projektet är det glädjande att meddela att vi nu fått godkännande att genomföra projektet med målet om att göra trä cirkulärt. För att läsa mer och ta del av ytterligare information om Forestias arbete med hållbarhet, läs vår hållbarhetsrapport!